Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt, voor o.a. webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees Meer X
0 item(s) € 0,00
Er zijn nog geen producten geselecteerd

Ontvang een nieuw wachtwoord

Vul hier uw e-mailadres in:

Algemene leveringsvoorwaarden webwinkel Bart’s Bijenparadijs (onderdeel van Handelsmaatschappij Rompelberg BV)

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bart’s Bijenparadijs webwinkel, Waar wij in het navolgende schrijven hebben over 'de Webwinkel'.
Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten, is het Privacy- en Cookiebeleid van Bart’s Bijenparadijs van toepassing.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites en Webwinkels, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Bart’s Bijenparadijs en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

3. Veiligheid en leeftijdsgrens

Indien u bij ons een bestelling doet in de Webwinkel, kiest u een E-Mail adres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de Webwinkel. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw E-Mail adres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer. 
Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de websites virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen.

Minimum leeftijd ingevolge de Drank en Horecawet 01 Jan 2014 
Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor de Webwinkel inschrijven en bestellingen plaatsen via de websites. Indien er producten worden besteld, zal er op het bestelformulier alle gegevens van de besteller ingevuld dienen te worden. Te weten naam-voornamen postcode en plaats en telefoon nummer en geboortedatum. Indien niet aan de minimum-leeftijdseisen is voldaan, is het niet toegestaan om producten te bestelling en/of af te nemen.

Identiteitsfraude
Bij identiteitsfraude maakt iemand misbruik van de persoonsgegevens van een ander, met de bedoeling hiermee verboden handelingen te verrichten. Bijvoorbeeld op een valse naam of geboorte datum spullen kopen. De fraudeur maakt zich dan namelijk schuldig aan oplichting of valsheid in geschrifte. Bart’s Bijenparadijs zal dan aangifte doen bij de politie.

4. Prijzen, aanbiedingen en acties

De meeste aanbiedingen die op Bart’s Bijenparadijs.nl staan vermeld, zijn alleen verkrijgbaar bij Bart’s Bijenparadijs. Voor deze aanbiedingen geldt: Op=Op.
Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.
Bart’s Bijenparadijs behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen. Voor de gevolgen van fouten op de website of andere vormen van media kan Bart’s Bijenparadijs geen aansprakelijkheid aanvaarden.

5. Informatie via de websites

De informatie op de websites wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt.  De websites bevatten links naar website van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. 

6. Digitale marketing en social media

De content van facebook, twitter en emailings is alleen bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Door het Facebook-account te liken, het Twitter-account te volgen of het abonneren op de emailings geef je aan 18 jaar of ouder te zijn. Niets mag doorgestuurd worden naar of op een andere wijze beschikbaar gesteld te worden aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.

7. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.
Voor diverse specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

8. Conformiteit en Garantie

De webwinkel staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, die in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de webwinkel er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de webwinkel kan doen gelden.

9. Levering en uitvoering

Met inachtneming van hetgeen is vermeld in onze algemene lever, en betaalvoorwaarden, zullen wij de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, en zal het bedrag onverwijld worden terugbetaald. U kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering. Bezorgen geschied achter de eerste afgesloten deur/poort.

10. Prijzen en bezorgkosten

De prijzen die op de websites worden vermeld, kunnen enigszins afwijken. Voor alle producten geldt dat u de prijs betaalt die het artikel op het moment van bezorging van uw bestelling kost.
De aanbiedingen die op de sites worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden bezorgd.
De hoeveelheden verse artikelen die bezorgd worden kunnen iets afwijken van de door u bestelde hoeveelheden. De werkelijke hoeveelheden worden in rekening gebracht.
Voor de bezorging van uw bestelling worden bezorgkosten in rekening gebracht. De bestelling worden bij u bezorgd in dozen.

11. Betaling van bestellingen

U kunt via I-Deal betalen vanaf het moment dat uw aanvraag verzonden wordt. Voor zakelijke klanten die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat de mogelijkheid om - tegen overlegging van een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 30 dagen) - te betalen na ontvangst van een factuur. Wij sturen u deze factuur toe na aflevering van uw bestelling. Op de factuur is de BTW afzonderlijk vermeld. U kunt via factuur betalen vanaf het moment dat uw aanvraag hiertoe verwerkt is in onze administratie. Wij vragen u ervoor te zorgen dat het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuurdatum op onze rekening is bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling, wordt het te betalen bedrag verhoogd met 5.00 euro administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet bijgeschreven wordt, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor om betaling middels I-Deal of betaling via factuur te weigeren.

12. Aflevering van uw bestelling

Wij verzoeken u op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen.
Indien u op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, tracht de bezorger dit alsnog op een later tijdstip bij u of bij de buren af te leveren. Indien de bestelling niet kan worden bezorgd, dan brengt Bart’s Bijenparadijs u 50.00 euro in rekening.
Het is niet mogelijk een bestelling via de websites te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd. Annulering kan dan nog wel door contact op te nemen met de Bart’s Bijenparadijs 06 47 42 89 87 Bart’s Bijenparadijs kan kosten in rekening brengen voor het annuleren van de bestelling. Bij annulering binnen 24 uur voor bezorging bedraagt deze vergoeding 25.00 euro. Wordt de bestelling meer dan 24 uur van tevoren geannuleerd, dan kan Bart’s Bijenparadijs 15.00 euro in rekening brengen.

13. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van bestellen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring( bv schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden.

Gevolgen van de herroeping.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, excl. leveringskosten(met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u oor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.  Dit recht geldt derhalve niet voor zakelijke klanten, uitsluitend voor particulieren.

Deze regeling geldt niet voor:

  • verse producten
  • levensmiddelen
  • die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de gebruiker.
  • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  • die snel kunnen bederven of verouderen.
  • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft.

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 3 dagen na bezorging aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen met Bart’s Bijenparadijs 06 47 42 89 87. Bart’s Bijenparadijs is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 21.30 uur en via e-mail (info@Barts-bijenparadijs.nl). Bart’s Bijenparadijs zorgt ervoor dat uw klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

14. Overige

Wij behouden ons  het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren. Dit kan zonder opgave van reden.

15. Geschillen

Indien er toch problemen tussen partijen zouden ontstaan die verband houden met de aangegane overeenkomst dan worden de geschillen die behoren tot bevoegdheid van de Rechtbank bij de Rechtbank te Maastricht aanhangig gemaakt. Op alle overeenkomsten die tussen partijen worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing. Voorts is de Nederlandse rechter bevoegd terzake van alle geschillen die verband houden met de door partijen aangegane overeenkomst, ook al bezit de klant niet de Nederlandse nationaliteit en/of is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland ten uitvoer gelegd.
Leverings- en betalingsvoorwaarden van de Bart’s Bijenparadijs zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Maastricht.

©2024 Bart's Bijenparadijs | info@barts-bijenparadijs.nl | Privacy policy | realisatie: dackus.it
Mogen wij alstublieft uw ID zien?

Bent u 18 Jaar of ouder?

Nee, Ik ben jonger Ja, Ik ben ouder